"Exactly there!"

번역:정확히 거기!

June 12, 2014

댓글 11개


https://www.duolingo.com/profile/okbi20

정확히 거기에

September 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/morn74

정확히 거기야.

August 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nightm420

바로 거기야 도 맞잖아요

June 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SeokyongCh

정확히 거기다 ㅜ

June 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/iluving

거기가 틀림없어!

December 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hyekkeng7

정확하게 그 곳이야

April 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/shrimp1030

정확히 거기에요

April 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/f0612nam

확실하게 거기! 답 안 되나요 ㅡㅜ

May 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hivy14

발음이 다르지 않나요? 영국식 발음인가

June 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/1akX5

진짜로 거기야

July 20, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Anchovy_kr

바로 거기!

April 13, 2019
매일 5분씩 투자하여 영어을(를) 무료로 배우세요.