"I like getting up late."

แปลว่า:ฉันชอบการตื่นสาย

August 1, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KulyisaTae

ตอบถูกแต่ผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย