"We have two dogs for security."

แปลว่า:พวกเรามีหมาสองตัวเพื่อความปลอดภัย

August 2, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย