"The Portuguese had discovered Brazil."

แปลว่า:คนโปรตุเกสได้ค้นพบประเทศบราซิล

August 3, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KulyisaTae

ตอบถูกแต่ผิดเฮ้อเหนื่อยแท้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย