"The church has ten members."

แปลว่า:โบสถ์นี้มีสมาชิกสิบคน

August 3, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/muk395484

I am correct answer why you give me wrong ?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย