"I want to start working next week."

แปลว่า:ฉันอยากเริ่มการทำงานอาทิตย์หน้า

August 3, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KulyisaTae

ควรใช้คำว่าสัปดาห์...แทน..อาทิตย์

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย