"She told him that their father had died."

แปลว่า:เธอได้บอกเขาว่าคุณพ่อของพวกเขาได้เสียชีวิตแล้ว

August 3, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/JeeBooOne

เธอ บอกเขาว่าคุณพ่อของพวกเขาได้เสียชีวิตแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เธอได้บอกเขาว่าพ่อเขาตายแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย