"He is from England."

แปลว่า:เขามาจากประเทศอังกฤษ

August 4, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nam-oy

เขียน​ถูกทุกคำ ทุกประโยคแต่ให้ผิดคืออะไรวะกูงง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย