"He is from England."

แปลว่า:เขามาจากประเทศอังกฤษ

August 4, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย