"We have less time than I thought."

แปลว่า:พวกเรามีเวลาน้อยกว่าที่ฉันคิด

August 9, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PaitoonLin

ตอบถูกแล้วทำไหมว่าผิด ช่วยแก้ไขด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย