"He is behind you!"

แปลว่า:เขาอยู่ข้างหลังคุณ

August 15, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/JayKitti1

เขาสนับสนุนคุณ = ผิด


https://www.duolingo.com/profile/NAPHAT148327

ตอบถูกกี่รอบ กี่รอบก็ให้ผิดอยู่นั้นแหละ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย