"We are going to open a restaurant together."

แปลว่า:พวกเราจะเปิดร้านอาหารร้านหนึ่งด้วยกัน

August 17, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Tan214442

ใช้คำว่าภัตตาคารแทนร้านอาหารได้หรือไม่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย