https://www.duolingo.com/profile/TheDubstepDoge

The Envelope: Part One, in Dutch (Duolingo Stories)

This is The Envolope (Part One) from Duolingo Stories which I translated into Dutch so people can practice their reading comprehension. If lots of people upvote I will do more. See if you can get the questions right. You can put your answers in the comments.

De envelop DEEL 1 VAN 3

Thilo werkt op zijn laptop in een café naast zijn hotel om een ​​rapport voor zijn werk af te maken.

V1) Een "rapport" is ...

A) een beschrijving van een gebeurtenis of situatie.

B) een kantoorgebouw.

C) een ruimte voor vergaderingen in een hotel.

"Het is erg druk in dit café vandaag. Is het goed als ik hier ga zitten? "Vraagt ​​een aantrekkelijke vrouw.

"Natuurlijk," zegt Thilo.

De vrouw haalt Thilo's aktetas van de tafel terwijl ze gaat zitten.

Ze zegt dat haar naam Saskia is en een yogaleraar is: "En waar werk je?"

Q2) Saskia ...

A) doet normaal geen sporten.

B) helpt mensen om yoga te leren.

C) weet niet ❤❤❤ yoga te doen.

"Ik werk bij Prism Industries. Wij maken software. Ik ben gewoon een paar dagen in de stad op het hoofdkantoor van het bedrijf ', zegt Thilo, zich afvragend of hij haar zou moeten uitnodigen voor het avondeten.

Vraag 3) Ze vraagt: "Doe je mee ... A) een vreselijke winkel?

B) een kapotte tent?

C) een leuk hotel?

"Ik zit in een hotel dat hier niet ver vandaan is. Het is niet slecht, "zegt hij. "Wel, ik vroeg me af -"

"Ik moet gaan", zegt ze plotseling en rent door de keuken van het café naar buiten!

V4) Op dit moment rennen twee vreemde en zwarte pakken _ ___ achter haar aan!

hete noemer geklede mannen gewone kenners

Thilo vindt dit vreemd en zegt tegen zichzelf: "Gelukkig heb ik haar niet gevraagd of ze met me uit zou gaan!"

V5) Waarom zegt Thilo dat?

A) Omdat hij denkt dat Saskia misschien geen normaal persoon is.

B) Omdat hij wil dat Saskia hem laat zien ❤❤❤ yoga te doen.

C) Omdat hij zich te geneert om een ​​date te vragen.

Later die dag verlaat Thilo uitgeput het kantoor. Hij wil gewoon rusten in zijn hotel en tv kijken.

Hij stapt in zijn huurauto en rijdt weg. Even denkt hij dat een auto hem volgt.

Thilo glimlacht bij de gedachte dat iemand hem achtervolgt en herinnert zich de vrouw uit het café en de twee vreemde mannen die achter haar aan renden.

Aangekomen in zijn hotel, neemt Thilo de lift naar boven naar zijn kamer.

Thilo opent zijn deur en merkt dat zijn kamer is doorzocht!

V6) Wat is er met Thilo gebeurd?

A) Iemand ging naar zijn hotelkamer en probeerde iets te vinden.

B) Iemand ging naar zijn hotelkamer en liet hem een ​​cadeau achter.

C) Thilo's baas zocht hem op kantoor.

Zijn dingen zijn verspreid over de vloer. Zijn dingen zijn verspreid over de vloer.

Vraag 7) Wat betekent "dingen" hier?

A) De dingen die Thilo bezit.

B) Het water uit de gootsteen.

C) De vellen.

Thilo neemt de telefoon op en roept de receptioniste: "Ik heb een kamer op de vierde verdieping en ..."

Plots houdt iemand een pistool tegen zijn hoofd en een stem achter hem zegt: "Hang op."

Vraag 8) Wat gebeurde er in het eerste deel van het verhaal?

A) Thilo ging naar zijn hotelkamer en bestelde diner bij de receptie.

B) Thilo ging naar zijn hotelkamer en zag dat het was doorzocht.

C) Thilo ging naar zijn hotelkamer en viel in slaap terwijl hij tv keek.

That is the end. If you would like part 2, then leave it in the comments.

Answer Key: Q1) A Q2) B Q3) C Q4) B Q5) A Q6) A Q7) A Q8) B

August 20, 2019

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/TheDubstepDoge

If you can't read this, and want to read the story for fun: here it is:

The envelope PART 1 OF 3

Thilo works on his laptop in a café next to his hotel to finish a report for his work.

Q1) A "report" is ...

A) a description of an event or situation.

B) an office building.

C) a room for meetings in a hotel.

"It's very crowded in this café today. Is it okay if I sit down here? "Asks an attractive woman.

"Sure," says Thilo.

The woman takes Thilo's briefcase off the table as she sits down.

She says that her name is Saskia and a yoga teacher is, "And where do you work?"

Q2) Saskia ...

A) does not normally do sports.

B) helps people to learn yoga.

C) does not know how to do yoga.

"I work at Prism Industries. We make software. I'm just in town for a few days in the company's central office, "says Thilo, wondering if he should invite her to dinner.

Q3) She asks, "Are you in ... A) a terrible store?

B) a broken tent?

C) a nice hotel?

"I am in a hotel that is not very far from here. It's not bad, "he says. "Well, I asked myself -"

"I have to go," she says suddenly and runs through the kitchen of the cafe outside!

Q4) Right now two strange and black suits _ ___ are running after her!

hot denominator dressed men common connoisseurs

Thilo thinks this is strange and says to himself, "Luckily, I did not ask her if she would go out with me!"

Q5) Why does Thilo say that?

A) Because he thinks Saskia may not be a normal person.

B) Because he wants Saskia to show him how to do yoga.

C) Because he is too embarrassed to ask for a date.

Later that day, Thilo leaves the office, exhausted. He just wants to rest in his hotel and watch TV.

He gets into his rental car and drives off. For a moment he thinks he sees a car following him.

Thilo smiles at the thought that someone is chasing him and remembers the woman from the café and the two strange men who ran after her.

Arriving at his hotel, Thilo takes the elevator upstairs to his room.

Thilo opens his door and notices that his room has been searched!

Q6) What happened to Thilo?

A) Someone went to his hotel room and tried to find something.

B) Someone went to his hotel room and left him a present.

C) Thilo's boss was looking for him in the office.

His things are scattered all over the floor. His things are scattered all over the floor.

Q7) What does "stuff" mean here?

A) The things that Thilo owns.

B) The water from the sink.

C) The sheets.

Thilo picks up the phone and calls the receptionist, "I have a room on the fourth floor and ..."

Suddenly someone holds a gun to his head and a voice behind him says, "Hang up."

Q8) What happened in the first part of the story?

A) Thilo went to his hotel room and ordered dinner at the reception.

B) Thilo went to his hotel room and saw that it was searched.

C) Thilo went to his hotel room and fell asleep while watching TV.

August 20, 2019
Learn Dutch in just 5 minutes a day. For free.