"The soup is clear."

แปลว่า:ซุปนี้ใส

August 20, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/K_yle21

น้ำซุปก็ไม่ได้ ไอเวร

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย