"Please take off your shoes."

แปลว่า:กรุณาถอดรองเท้าของคุณ

August 23, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/r7YW5

ไอ้กูแปลแบบนี้เลย "กรุณาเอารองเท่าของคุณมาปิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย