"I did not follow the woman."

แปลว่า:ฉันไม่ได้ตามผู้หญิงคนนี้

August 24, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย