"I wish everyone good luck."

แปลว่า:ฉันขอให้ทุกคนโชคดี

August 27, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Tan214442

ฉันปรารถนาให้ทุกคนโชคดี

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย