"My sister will read a book."

แปลว่า:พี่สาวของฉันจะอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง

September 7, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Natchalada

ต้องตอบว่าพี่สาวของฉันจะอ่านหนังสือถึงจะผ่าน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย