"She cooks."

Dịch:Cô ấy nấu ăn.

June 18, 2014

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.