"You have tried to go."

แปลว่า:คุณได้พยายามไป

September 8, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Watcharaja

แปลแปลกๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย