"She has a book."

แปลว่า:เธอมีหนังสือเล่มหนึ่ง

September 9, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/I9pA1

ทำไม ไม่ใช้ have หรอครับ hasใช้ ยังไงครับ


https://www.duolingo.com/profile/pearpairpaer

Has ใช้กับคำนามเอกพจน์และสรรพนาม เช่น he, she ,it ส่วน Have ใช้กับคำนามพหูพจน์ เช่น I , you , we, they


https://www.duolingo.com/profile/PrincessSa663768

ใช้หล่อนก็ได้ น่าจะเพิ่มนะคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย