"She has a book."

แปลว่า:เธอมีหนังสือเล่มหนึ่ง

September 9, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PrincessSa663768

ใช้หล่อนก็ได้ น่าจะเพิ่มนะคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย