"I will not cook for her."

แปลว่า:ฉันจะไม่ทำอาหารให้เธอ

September 9, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย