1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The animal is interesting th…

"The animal is interesting the children."

Dịch:Con thú gây thích thú cho bọn trẻ.

June 19, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Clinomania_Leti

interesting có thể dich là hấp dẫn được không bạn ?


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

mình nghĩ đến một mức độ nào đó, interesting có thể dịch là "hấp dẫn", nhưng trường hợp này thì không. nghe kì :(

Learn English in just 5 minutes a day. For free.