"They talk about a different category."

Dịch:Họ nói chuyện về một thể loại khác .

June 19, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/pellagan

Category cũng có nghĩa là chủ đề mà?

June 19, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.