"Their dog eats."

Dịch:Con chó của họ ăn.

June 20, 2014

1 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.