"I do not avoid you."

แปลว่า:ฉันไม่ได้หลีกเลี่ยงคุณ

September 23, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/flwacce

I DID not avoid you. I HAVEN'T AVOIDED you. ??????

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย