"I do not avoid you."

แปลว่า:ฉันไม่ได้หลีกเลี่ยงคุณ

September 23, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/flwacce

I DID not avoid you. I HAVEN'T AVOIDED you. ??????


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

ฉันไม่หลีกเลี่ยงคุณ น่าจะได้นะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย