"I have milk in the glass."

แปลว่า:ฉันมีนมอยู่ในแก้ว

September 23, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/kook353716

ตอบถูกแล้ว ทำไมผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย