"I will walk with my grandmother."

แปลว่า:ฉันจะเดินกับคุณยายของฉัน

September 24, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/L6BX3

ย่า ไม่เหรอ what


https://www.duolingo.com/profile/Patt131961

ย่าหรือยายก็ได้ครับ


https://www.duolingo.com/profile/Dream612432

ย่าหรือยายค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Yada87719

ต้องคุณยายหรอ มันแปลว่าย่าหรือยายหนิ่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย