"Today is Friday."

แปลว่า:วันนี้เป็นวันศุกร์

October 3, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Ooy455898

Why it's worng??

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย