"You are going to open the door."

แปลว่า:คุณจะเปิดประตูบานนี้

October 6, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pakkpol1

I think my answer still right.


https://www.duolingo.com/profile/Aor599

คำตอบของฉันถูกต้องเช่นกัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย