"We have to analyze all the problems."

Dịch:Chúng ta phải phân tích tất cả những vấn đề.

June 22, 2014

0 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.