"Họ nói chuyện về những con vịt xanh."

Dịch:They talk about the green ducks.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/RiverPerfume

con vịt xanh, chỉ nói "xanh" thôi thì blue hay green chả được.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.