"How do you define love?"

แปลว่า:คุณให้คำนิยามความรักยังไง

October 8, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

คำนิยาม ? How do you define the word of love?

October 8, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย