"Good morning, what is your name?"

แปลว่า:สวัสดีตอนเช้า เธอชื่ออะไร

October 10, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

I'm pretty sure my answer is also correct: อรุณสวัสดิ์ คุณชื่ออะไร

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย