"Last night I felt tired."

แปลว่า:เมื่อคืนนี้ฉันรู้สึกเหนื่อย

October 10, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WasanaSomj

ตอบถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/CeHr12

ไม่ยอมให้ถูก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย