"A year later"

แปลว่า:หนึ่งปีให้หลัง

October 12, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SupapornPu

หนึ่งปีต่อมาหรือป่าว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย