"A year later"

แปลว่า:หนึ่งปีให้หลัง

October 12, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SupapornPu

หนึ่งปีต่อมาหรือป่าว


https://www.duolingo.com/profile/dU4c4

เนาะ


https://www.duolingo.com/profile/kpLH12

หนึ่งปีให้หลังคืออะไร งงมาก


https://www.duolingo.com/profile/WuttichaiB4

ไม่มีตัวเลือก


https://www.duolingo.com/profile/Tukta125887

ภาษาไทยคือ หนึ่งปีต่อมา


https://www.duolingo.com/profile/Am_Pin

งงนะงงนะ


https://www.duolingo.com/profile/OonNataiya

แปลแย่จัง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย