"She does not affect me."

แปลว่า:เธอไม่มีผลต่อฉัน

October 12, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MinniezNew

เธอไม่ได้มีผลกับฉัน ผิดเฉย


https://www.duolingo.com/profile/ThanapatNo

ตอบถูกแล้ว แต่ทำไมขึ้นมาว่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย


https://www.duolingo.com/profile/TongsaiSee

ตอบถูกแต่คำตอบคือผิด เฉลยตรงกับแต่ให้เราผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย