"He is a member of congress."

แปลว่า:เขาเป็นสมาชิกรัฐสภา

October 13, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย