"There are elections every four years."

แปลว่า:มีการเลือกตั้งทุกสี่ปี

October 13, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย