"Your father thinks about your safety."

แปลว่า:คุณพ่อของพวกคุณคำนึงถึงความปลอดภัยของพวกคุณ

October 14, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ThanakritR

ฟังไม่รู้เรื่อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย