"It is Monday."

แปลว่า:วันนี้เป็นวันจันทร์

October 17, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Chatchai361109

ถ้า "วันนี้เป็นวันจันทร์" ควรจะใช้ Today is Monday

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย