"Can I pay by check?"

แปลว่า:ฉันสามารถจ่ายด้วยเช็คได้ไหม

October 20, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย