"You do not need to analyze it again."

แปลว่า:คุณไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์มันอีกครั้ง

October 21, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WinCheewin

มันผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย