1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Why do you study English eve…

"Why do you study English every Thursday?"

Dịch:Tại sao bạn học tiếng Anh vào mỗi thứ năm ?

June 24, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thainguyen997499

phải là ; mọi thứ năm ' chứ . mỗi thứ năm là những hôm 23456cn không đi à? Đâu liên quan tới từ every đâu


https://www.duolingo.com/profile/txKSa

Tại sao bạn "lại" học tiếng anh mỗi thứ năm

Cũng sai :))


https://www.duolingo.com/profile/NguynAn30397

Anh văn hay tiếng anh cũng thế thoi nạn không biết sao


https://www.duolingo.com/profile/QunhNhV9

Tại sao và sao khác nhau chỗ nào thế mng ?


https://www.duolingo.com/profile/JiO0105204

Không phải mọi thứ năm mà tôi học mỗi ngày

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.