1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Why do you study English eve…

"Why do you study English every Thursday?"

Dịch:Tại sao bạn học tiếng Anh vào mỗi thứ năm ?

June 24, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thainguyen997499

phải là ; mọi thứ năm ' chứ . mỗi thứ năm là những hôm 23456cn không đi à? Đâu liên quan tới từ every đâu


https://www.duolingo.com/profile/txKSa

Tại sao bạn "lại" học tiếng anh mỗi thứ năm

Cũng sai :))

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.