"He reads for hours."

แปลว่า:เขาอ่านเป็นชั่วโมง

October 27, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/wittie5

ทำไมชั่วโมงต้องเติม s


https://www.duolingo.com/profile/ParichatJi2

Hours = หลายชั่วโมง He reads for hours= เขาอ่านเป็นชั่วโมงๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย