"The window is dirty."

แปลว่า:หน้าต่างสกปรก

November 5, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/rG9g2

หน้าต่างสกปก พิมพ์ถูกทำไมผิดละ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย