"We are going to transport milk to the school."

แปลว่า:พวกเรากำลังจะขนส่งนมไปที่โรงเรียนนี้

November 6, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย