"What is your name?"

แปลว่า:คุณชื่ออะไร

November 7, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Surely it should also accept "ชื่อของคุณเป็นอะไร"?


https://www.duolingo.com/profile/Chayathorn4

แล้วคุณเป็นอะไรมากป่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Cat868509

คุณชื่ออะไร ความหมาย มีแปลเป็นได้มากกว่านี้อีกเหรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย