"The garden is in front of the house."

แปลว่า:สวนนี้อยู่ข้างหน้าบ้านหลังนี้

November 12, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Assassin-T

"in the front" is also correct

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย