"My mother wants me to play with you."

แปลว่า:คุณแม่ของฉันอยากให้ฉันเล่นกับคุณ

November 13, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

This should work with ผม as well as with ฉัน.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย