https://www.duolingo.com/Xuancherry

oh no. Mình ấn nhầm vào cái gì mà giờ nó cứ hiện chữ ả rạp hay ai cập thế này :(

oh no. Mình ấn nhầm vào cái gì mà giờ nó cứ hiện chữ ả rạp hay ai cập thế này :(

Vor 4 Jahren

0 Kommentare

Lerne Französisch in nur 5 Minuten am Tag. Kostenlos.