1. Forum
  2. >
  3. Thema: French
  4. >
  5. oh no. Mình ấn nhầm vào cái g…

https://www.duolingo.com/profile/Xuancherry

oh no. Mình ấn nhầm vào cái gì mà giờ nó cứ hiện chữ ả rạp hay ai cập thế này :(

oh no. Mình ấn nhầm vào cái gì mà giờ nó cứ hiện chữ ả rạp hay ai cập thế này :(

June 29, 2014

0 Kommentare

Lerne Französisch in nur 5 Minuten am Tag. Kostenlos.